Στόχος

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινών επαγγελματικών προφίλ στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, Πολωνία), μέσω της χρήσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι τα εξής: η δημιουργία ενός Μνημονίου Κατανόησης (MOU) με τους άμεσα ενδιαφερόμενους του κλάδου (stakeholders) για την αποδοχή Κοινών Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Προσόντων στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (ECVET), η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και ηλεκτρονικής πλατφόρμας για κοινά προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω διακρατικών επιμορφωτικών συναντήσεων, και η δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος μάθησης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας για την απόκτηση προσόντων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

 • Έναρξη του έργου : 03-11-2014
 • Λήξη του έργου : 02-11-2016
 • Συνολική διάρκεια του έργου: 36 months

Δράσεις

 • Ανάλυση και προπαρασκευαστική έρευνα σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
 • Πλάνο ενεργειών για την ενεργοποίηση του Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στον εν λόγω τομέα.
 • Σχεδιασμός Κοινών Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Προφίλ για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
 • Δημιουργία Μνημονίου Κατανόησης με άμεσα εμπλεκομένους/ ενδιαφερομένους (stakeholders) για την αποδοχή των Κοινών Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Προφίλ στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
 • Δημιουργία Κοινών Προγραμμάτων Κατάρτισης για τα Κοινά Ευρωπαϊκά Επαγγελματικά Προφίλ στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης.
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων Κατάρτισης ΣΕΚ για τα νέα Κοινά Ευρωπαϊκά Επαγγελματικά Προφίλ στην Κοινωνική Οικονομία σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης.
 • Κοινό Ευρωπαϊκό Μοντέλο για τα Σύμφωνα επιμόρφωσης του Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Κοινωνική Οικονομία σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης.
 • Κοινό Ευρωπαϊκό Μοντέλο για την χορήγηση μονάδων του Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων στην Κοινωνική Οικονομία σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης.
 • Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες για την υιοθέτηση και την εφαρμογή εντός εθνικών και περιφερειακών πλαισίων, επαγγελματικών προσόντων των κοινών επαγγελματικών προτύπων και της κατάρτισης των νέων ευρωπαϊκών προφίλ στην κοινωνική επιχειρηματικότητα έτσι όπως θεσπίστηκαν με το μνημόνιο.
 • Διαχείριση Ποιότητας, Πλάνο Διαχείρισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων αξιολόγησης αποτελεσμάτων μέσω δεικτών επιδόσεων, παρακολούθησης, εκτάκτων αναγκών, διαχείριση κινδύνων και μέτρων παρακολούθησης.
 • Πακέτο πληροφοριών για τις ενότητες.
 • Προτάσεις Πολιτικής.

Εταίροι

Η υλοποίηση του έργου Social Keys πραγματοποιείται από μια εξειδικευμένη ευρωπαϊκή ομάδα επιχειρήσεων και οργανισμών. Μάθετε περισσότερα

Παρουσίαση

Η παρουσίαση του έργου είναι διαθέσιμη εδώ.

Κύλιση στην Αρχή