spotkanie Partnerów Projektu Social Keys E9, 14 lutego 2017 r., DIESIS COOP, Bruksela, Belgia

W dniu 14 lutego, w Brukseli odbyło się dziewiąte spotkanie Partnerów Projektu Social Keys zorganizowane przez DIESIS COOP z udziałem wszystkich partnerów projektu, a także z udziałem 5 zagranicznych uczestników. Głównym tematem wydarzenia było przedstawienie dotychczasowej realizacji projektu, prezentacja kursów szkoleniowych, a także platforma projektu i wymiana poglądów na temat I.O 9 "Potwierdzenie nowych europejskich standardów zawodowych i standardów szkoleniowych".

Ponadto profesorowie uniwersyteccy i eksperci ds. gospodarki społecznej wymienili poglądy na temat programu szkoleń i modułów szkoleniowych oraz przedstawili własne sugestie dotyczące poprawy wdrażania kursów.

IMG 0553

8. posiedzenie ponadnarodowe, Bruksela, 15 lutego 2017 r., DIESIS COOP

W dniu 15 lutego 2017 r. W Brukseli (Belgia) odbyło się ósme międzynarodowe spotkanie projektu Social Keys. Gospodarzem byłą organizacja DIESIS COOP. Partnerzy dyskutowali o aktualnym stanie materiałów szkoleniowych, a także o strukturze i funkcjonowaniu platformy on-line projektu.

Ponadto partnerzy omówili wdrożenie Blended Mobility i ustalono daty poszczególnych wizyt. Wreszcie, Partnerzy sprawdzili treść I08_Common European Model for ECVET Credits i debatowali nad dotychczasowymi działaniami w zakresie zatwierdzania i testowania w obrębie krajowych i regionalnych ram kwalifikacji.

IMG 0554

8. spotkanie Partnerów Projektu Social Keys, 26 października 2016, Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, Sopot, Polska

W dniu 26 października 2016 r. W Sopocie odbyło się ósme spotkanie partnerów projektu Social Keys. Partnerzy projektu, z wyjątkiem Regione Umbria i DIESIS, uczestniczyli w wydarzeniu, prowadzonym przez CARITAS. Głównym tematem wydarzenia było przedstawienie dotychczasowej realizacji projektu, prezentacja kursów szkoleniowych umieszczonych na platformie projektu oraz wymiana poglądów na temat wspólnego europejskiego modelu przyznawania kredytów ECVET

- przyznawanie nowych wspólnych europejskich kwalifikacji w sektorze przedsiębiorczości społecznej zatwierdzonych przez MoU ECVET. Ponadto przedstawiciel CARITAS przedstawił misję i działania organizacji w obrębie ekonomii społecznej, natomiast przedstawiciel OWES zaprezentował potrzeby szkoleniowe liderów Przedsiębiorczości Społecznej.

26.10.2016 Sopot2

7.spotkanie ponadnarodowe , Gdańsk, 25 października 2016 r., CARITAS

Siódme Ponadnarodowe Spotkanie w ramach Projektu Social Keys, zorganizowane przez Caritas odbyło się 25 października 2016 r. W Gdańsku. Partnerzy zaprezentowali aktualności związane z projektem oraz zatwierdzili strukturę oraz treść kursów VET, które zostaną umieszczone na platformie internetowej projektu. Ponadto partnerzy dyskutowali o realizacji Blended Mobility i zdecydowali, które moduły zostaną wykonane w formie klasowo-lekcyjnej ( a które on-line), a także ustalono liczbę godzin przypadających na moduł.

Ponadto partnerzy sprawdzili treść IO 7 i IO8 - Learning Agreement (Porozumienie o uczeniu się) i Credits Awrding (przyznawanie kredytów). Wreszcie partnerzy zainicjowali dyskusje na temat IO 9 i zdecydowali, w jaki sposób zatwierdzenie sprawozdania z działań powinno być realizowane w obrębie krajowych i regionalnychram kwalifikacji.

26.10.2016 Sopot2

7. Wydarzenie upowszechniające E7, 7 lipca 2016, Palazzo Donini salone d’onore, Regione Umbria, Perugia, Włochy

Spotkanie Upowszechniające E7 przeprowadzone w ramach projektu Social Keys dla Przedsiębiorczości Społecznej odbyło się 7 lipca 2016 w sali reprezentatywnej Palazzo Donini, Regione Umbria, Perugia, Włochy. W wydarzeniu prowadzonym przez Region Umbria uczestniczyli wszyscy partnerzy. Głównym celem wydarzenia była dyskusja o europejskich programach kształcenia i szkoleń zawodowych oraz kursach dla nowych wspólnych europejskich kwalifikacji w sektorze przedsiębiorczości społecznej, a także na temat definicji europejskiej wspólnego modelu umów dot. uczenia się.

Na wstępie przedstawiciel sektora pomocy społecznej Regionu Umbria powitał zgromadzonych, następnie partnerzy projektu przedstawili wyniki dotychczasowych działań oraz kroki przewidziane do realizacji w kolejnych etapach projektu. Ponadto przedstawiciele przedsiębiorczości społecznej na poziomie krajowym zaprezentowali swoje doświadczenia z pracy w obszarze potrzeb szkoleniowych menedżera i przedsiębiorcy społecznego. Podczas sesji plenarnej odbyła się dyskusja tzw. „okrągły stół”, podczas którego partnerzy projektu wymienili pomysły i zebrali informacje zwrotne na temat kwalifikacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej w każdym z krajów uczestniczących.

IMG 5889

Spotkanie ponadnarodowe, Perugia, 6 lipca 2016, Fundacja SNS

Szóste spotkanie ponadnarodowe projektu Social Keys odbyło się 6 lipca 2016 w Perugi (Włochy), a gospodarzem spotkania była Fundacja SNS. Partnerzy przedstawili stan realizacji projektu, zweryfikowali strukturę kursu zawodowego ustalając kwestie dotyczące ram, szablonów oraz głównych zawartości każdego modułu.

Ponadto partnerzy dyskutowali o strukturze następnych rezultatach intelektualnych (OI), w szczególności o Learning Agreement i “kredytach-punktach”, na podstawie których możliwe będzie wydanie certyfikatów. Na zakończenie przedstawione zostały możliwości platformy internetowej, która umożliwi partnerom prowadzenie dyskusji o głównych zagadnieniach projektu.

IMG 5849

6. Wydarzenie upowszechniające E6, 13 czerwca 2016, Hellenic Management Association, Ateny, Grecja

Spotkanie Upowszechniające E6 zorganizowane w ramach projektu Social Keys dla Przedsiębiorczości Społecznej odbyło się w siedzibie HMA w Atenach, w Grecji w dniu 13 czerwca 2016 roku, ze Skype’owym udziałem partnerów projektu oraz bezpośrednim udziałem 3 uczestników zagranicznych.

Wydarzenie koncentrowało się na przedstawieniu 6. Rezultatu intelektualnego (I.O. 6) ”Definicja projektu wspólnych europejskich kursów szkolenia zawodowego dla nowych kwalifikacji europejskich w sektorze przedsiębiorczości społecznej" oraz dyskusji plenarnej, która odbyła się na ww. temat wśród uczestników. Ponadto, po przedstawieniu projektu i jego głównych rezultatów, przewodniczący greckich przedsiębiorstw społecznych omówił trudności związane z ich tworzeniem, a z drugiej strony wskazał kluczowe czynniki sukcesu. Również podczas “Infoday” dwóch konsultantów przedstawiło dobre praktyki/ przykłady europejskich przedsiębiorstw społecznych odnoszących sukcesy w prowadzonej działalności.

rsz img 2239rsz img 1282

Hellenic Management Association invites you to the Infoday for the presentation of the project "Social Keys for Social Entrepreneurship". The infoday will take place in the premises of Hellenic Management Association (Venue: 2ST) on Monday 13th June 2016 at 09:30p.m. (Ionias 200 Ave. & Iakovaton 61 Street, Athens).

 

Agenda

Registration form

 

Admission is free.

 

A short description of the project:

The project “SOCIAL KEYS FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP” is coordinated by the Hellenic Management Association with the cooperation of four organizations from three countries from the European Union (Italy, Poland, Βelgium) in the framework of ERASMUS+ project. The project concerns Social Economy and particularly the creation of Common European Professional Standards in the sector.

During the Infoday project partners will present the project and the progress made so far and also a round table will be organized aiming at the exchange of views on the VET courses which will be organized in partner countries for the European common qualifications in social entrepreneurship sector established by the MoU ECVET.

Wydarzenie upowszechniające E4, 13 maja 2016, CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk, Polska

Wydarzenie upowszechniające E4 zrealizowane w ramach projektu Social Keys odbyło się w Gdańsku, w Polsce 13 maja 2016, z udziałem skypowym partnera greckiego: HMA. W spotkaniu udział wzięło 30 osób reprezentujących sektor ekonomii społecznej, sektor naukowy, publiczny i ngo województwa pomorskiego.

Wydarzenie poświęcone było zaprezentowaniu głównych założeń projektu, przedstawieniu IO4: Protokół uzgodnień (MoU). Podczas spotkania między uczestnikami wywiązała się żywa dyskusja na temat możliwości wdrożenia MoU na poziomie regionalnym. Uczestnicy wyrazili swą aprobatę dla realizacji i wdrażania projektu.

DSC 0925
Początek strony