Hellenic Management Association - Grecja

http://www.eede.gr/

Hellenic Management Association (HMA) jest organizacją pozarządową założoną w roku 1962, której misją jest promocja i upowszechnianie nowoczesnych zasad i metod zarządzania oraz promocja dobrych praktyk w tym obszarze. Członkami HMA są zarówno podmioty korporacyjne - przedsiębiorstwa i organizacje sektora prywatnego i publicznego - jak i osoby - kierownictwo średniego i najwyższego szczebla, przedsiębiorcy, profesorowie i studenci. Dziś HMA znajduje się wśród pięciu największych Stowarzyszeń Zarządzania na całym świecie w obszarze członkostwa i działalności.

HMA realizowało wiele aktywności we wspólnotowych programach europejskich, m.in. w: Esprit, Now, Horizon, Adapt, Info-DC, Tacis, Phare, Interreg, Equa(l i II runda), Europe Aid, Article-6, Leonardo Da Vinci, Life Long Learning and Asia Invest. HMA jest także Instytucją Pośredniczącą w zarządzaniu programami Unii Europejskiej.

Scuola Nazionale Servizi Foundation - Włochy

http://www.scuolanazionaleservizi.it/

Scuola Nazionale Servizi jest fundacją założoną w roku 2012 skupiającą 40 podmiotów: 35 przedsiębiorstw, 5 Krajowych Stowarzyszeń Przedsiębiorców a także 1 krajowe stowarzyszenie obywatelskie oraz wykwalifikowanych pracowników i badaczy zajmujących się promocją i upowszechnianiem badań stosowanych i innowacji w obszarze zarządzania.

Głównym obszarem działania SNS są badania i innowacje, doradztwo w zakresie zarządzania, edukacja i szkolenia oraz rozwój badań i publikacje. Ponadto Fundacja SNS jest realizatorem szkoleń zawodowych zrzesza wśród swoich członków kilku regionalnych usługodawców treningu i edukacji zawodowej udzielając swego doświadczenia w systemach ECVET.

DIESIS COOP - Belgia

http://diesis.coop/

Diesis jest organizacją non-profit świadczącą usługi na rzecz rozwoju i badań w obszarze gospodarki społecznej, spółdzielni i przedsiębiorstw partycypacyjnych. Jej misją jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, a w szczególności spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych w Europie i na świecie poprzez wdrażanie wiedzy opartej na aktywnościach typu trening, przygotowywanie projektów, consulting i usługi doradcze, wsparcie techniczne i badania. Jej członkami są przedsiębiorstwa, federacje, grupy doradcze i rozwojowe, jak np. organizacje specjalizujące się w transferze know-how uznawanego za część gospodarki społecznej w Europie i na świecie.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej - Polska

http://gdansk.caritas.pl/

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej jest kościelną organizacją charytatywną działającą od roku 1990 w obszarze pomocy. Głównymi odbiorcami pomocy są osoby ubogie, dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, starsze i chore. Korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Caritas pomaga w wejściu lub powrocie na rynek pracy osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, zagrożonym wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym. Caritas ma szerokie doświadczenie we współpracy ponadnarodowej.

Umbria Region - Włochy

http://www.regione.umbria.it/istruzione-universita-e-ricerca

Departament Edukacji i Szkoleń Regionu Umbria realizował następujące działania i projekty: Standardy edukacyjne i planowanie certyfikacji, wspieranie regionalnych usług publicznych; Regionalne zarządzanie systemem szkolenia i potwierdzenia kredytów edukacyjnych (punktów edukacyjnych); Edukacja Obowiązkowa – koordynacja w celu uniknięcia porzucania nauki; Realizacja i aktualizacja repertuaru profili zawodowych poprzez analizę potrzeb rynku pracy; Roczny zintegrowany program planowania kształcenia, szkolenia oraz systemów zatrudnienia; Promowanie i rozwój działalności w celu zwiększenia jakości oferty dydaktycznej; Prowadzenie systemu certyfikacji umiejętności pochodzących z formalnych, nieformalnych, nieformalnych ścieżek kształcenia dotyczących standardów regionalnych i krajowych; Realizacja Narodowego banku danych na temat edukacji i oferty kształcenia zawodowego.

Początek strony